Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w orzecznictwa sądowego. 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 3 grudnia 2015 roku., IIIAPa 11/15, LEX nr 2062040 stwierdził, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:

  • wskazanie na zagrożenia występujące na stanowisku pracy
  • zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Sąd orzekł w sprawie o zadośćuczynienie skierowane przez pracownika z uwagi na powstałe zdarzenie wypadku przy pracy.

Do wypadku doszło kiedy jeden z pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownik gospodarczy podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych wyszedł na dach budynku celem usunięcia zalegającego tam śniegu. Podczas wykonywania obowiązków dach pod ciężarem załamał się, a pracownik spadł z wysokości ok 6m na betonową posadzkę doznając licznych obrażeń narządów wewnętrznych. Wystąpiło wskutek zdarzenia bezpośrednie zagrożenia życia.

Podczas toczącego się postępowania powypadkowego przez powołany zespół powypadkowym stwierdzono jako bezpośrednią przyczyną zdarzenia zerwanie się poszycia dachu oraz brak zastosowanych środków ochrony indywidualnej.

Dodatkowo stwierdzono rażące naruszenia w zakresie przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bhp. Stwierdzono, że poszkodowany nie miał wydanego przez pracodawcę skierowania na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na wysokości, nie miał  szkolenia bhp. Nie udostępniono poszkodowanego sprzętu zabezpieczającego przed ewentualnym upadkiem z wysokości.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz poszkodowanego kwotę w wysokości 135.000zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zdaniem Sądu to pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe u poszkodowanego obrażenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu oraz cierpienia psychiczne związane z powstałym zdarzeniem wypadkowym.

Pracodawca wniósł apelację domagając się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd II instancji uznał apelację wniesioną przez pracodawcę za bezzasadną. Sąd jednoznacznie odniósł się do fundamentalnego obowiązku pracodawcy jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

Zdaniem Sądu pracodawca miał nie tylko wprost zakazać pracownikowi wejścia na dach, ale również zabezpieczyć miejsca przed dostępem.

W ślad dalej Sąd orzekł żądanie wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę za zasadną i tym samym apelację oddalił.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *